Presentation till partisekreterarvalet

På Miljöpartiets rikskongress i Karlstad 13-15 maj sker valet av ny partisekreterare efter Anders Wallner, som inte kandiderar till omval.

Jag är mycket hedrad över att vara riksvalberedningens förslag till ny partisekreterare och hoppas att få kongressens förtroende till uppdraget.

Länk till presskonferensen där riksvalberedningens ordförande Joakim Larsson delger sitt förslag inkl motivering och där jag får möjlighet att presentera mig: http://www.svt.se/nyheter/svtforum/mp-s-nya-partisekreterare

Några mediainslag:
http://www.svd.se/hon-kan-bli-mps-nya-partisekreterare
http://www.expressen.se/nyheter/politik/forslag-till-mps-nya-partisekreterare/
http://www.allehanda.se/angermanland/harnosand/riksvalberedningen-amanda-lind-mp-blir-miljopartiets-nya-partisekreterare-och-nu-startar-jobbet-med-att-hitta-nytt-kommunalrad-i-harnosand
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/nu-kommer-08-orna-och-stjal-amanda-lind-ocksa
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/dom-inte-miljopartisten-efter-haret

Personporträtt i Härnösandsmagasinet Yippie:
http://yippieharnosand.se/innehall/reportage/stort-a-i-politik/

Min presentation till kongressdeltagarna:

Amanda Lind, Härnösand, 35 år

Miljöpartiet är ett parti som gör skillnad. Ett öppet, modernt folkrörelseparti där ideologi och politisk handlingskraft kombineras. Vi är systemkritiker med långsiktiga visioner för förändring, samtidigt som vi genomför politik i små och stora steg varje dag. Vi måste stå på och vidareutveckla båda dessa ben.

Som partisekreterare hoppas jag kunna vara en samlande kraft. Jag vill bidra med min erfarenhet från kommun- och regionpolitiken och stärka samspel och kommunikation mellan olika delar av partiet.

MP ska vara ett parti för och i hela landet. Vi ska tillvarata kraft och kompetens från MP i kommuner, landsting och regioner – både i majoritet och i opposition. Vi ska fortsätta stärka vår organisation, våra förtroendevalda samt strukturer för idéutveckling. Vi ska lyfta de gröna framsteg som görs i regeringen och på alla politiska nivåer, samtidigt som vi har våra långsiktiga mål i fokus.

MP är en del av en global grön rörelse. För att vi ska uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle och en grön omställning krävs engagemang från många. Samarbeten med organisationer och krafter som drar åt samma håll har mycket stor betydelse.

Politik är ett lagarbete där många behövs. MP ska vara ett öppet parti med hållbara former för engagemang och ett starkt internt arbete för jämställdhet och mångfald. Alla medlemmar ska känna sig betydelsefulla och kunna bidra.

Jag är legitimerad psykolog och kommunalråd i Härnösand med man, två barn och två bonusbarn. Jag har lång erfarenhet av politiskt arbete inom lokalavdelning, distrikt, kommun- och regionpolitik med djup grön grund. Som person är jag lyhörd och strategisk med god samarbets- och kommunikativ förmåga. Ser process och dialog som bra verktyg för att uppnå gemensamma mål.

Om jag skulle få förtroendet som partisekreterare ser jag fram emot att jobba tillsammans med alla krafter i MP och i den gröna rörelsen för att skapa de bästa förutsättningarna för politiskt engagemang, samhällsomställning och kommande valframgångar.

Annonser

Rödgrön budget 2016 – bygger en hållbar framtid

Den rödgröna majoriteten i Härnösand har presenterat sin budget för 2016. Det är en stark, balanserad budget som tar höjd för fler barn i skolan och ökade behov inom omsorgen. Det är också en offensiv, framtidsinriktad budget med satsningar på skola, jobb, miljö, kultur, personal och attraktivt boende.

Den nya visionen för Härnösand 2019 är Bygger en hållbar framtid. Det är ett viktigt ställningstagande. Härnösand är i en positiv utveckling och vi måste bygga vidare på det, tillsammans! Genom fyra utvecklingsmål för Härnösand vill vi utveckla vår kommun vidare till en attraktiv del av världen, med hög livskvalitet och solidaritet, som tar sig an utmaningarna i vår tid;

1. Attraktivt boende i unik livsmiljö

2. Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad

3. Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete

4. Kunskapsstaden där alla kan växa

Till detta föreslår vi ytterligare fyra mål för kommunorganisationen. Vi måste ständigt vässa oss för att kunna bidra till önskad utveckling, och för att kunna leverera de välfärdstjänster som vi är ålagda;

5. Jämställd och solidarisk välfärd

6. God service med gott bemötande

7. Framtidens arbetsgivare

8. Välskött och stabil ekonomi

Vår budget för 2016 innehåller tydliga prioriteringar och satsningar för att uppnå målen. Och mycket arbete återstår. Att bygga en hållbar framtid för Härnösand. En inspirerande ambition!

Klargöranden om hotellet på Kanaludden

Med anledning av den senaste tidens diskussion om ett eventuellt hotell på Kanaludden har jag och Tomas Frejarö skrivit i TÅ om Miljöpartiet i Härnösands syn på projektet. Hur ett hotell på Kanaludden kan bli en långsiktigt hållbar satsning, bidra till utveckling av närmiljön och spela en viktig roll för Härnösands framtid.

Artikeln på allehanda.se: http://www.allehanda.se/opinion/insandare/hotell-pa-kanaludden-langsiktigt-hallbar-satsning

På Härnösands kommuns hemsida finns aktuell info om projektet, frågor/svar etc: http://www.harnosand.se/naringslivocharbete/aktiviteter/pagaendeutvecklingsprojekt/projektkanaludden.4.47ee7388146bc721410c06f2.html

Vi i Miljöpartiet tycker det är viktigt att vi fortsätter jobba aktivt med processen. Ännu återstår mycket innan det finns ett färdigt koncept att ta ställning till. Men det vore olyckligt att avstå från att prova möjligheten att det här kan bli något bra för Härnösand!

Härnösand – en del av Kulturhuvudstadsåret Umeå2014

Carolina Falkholts snöskulpturmålning vid Renmarkstorget i Umeå

Carolina Falkholts snöskulpturmålning vid Renmarkstorget i Umeå

Jag har tidigare skrivit om Härnösands och Västernorrlands engagemang i Umeå kulturhuvudstad 2014. Härnösand har tillsammans med Sundsvall och Örnsköldsvik satsat lite extra på att utgöra en del av det Nordliga rummet, som Umeå har velat lyfta fram som en del av sin kulturhuvudstadsprofil. Vid invigningshelgen 31/1-2/2 hade jag förmånen att få närvara i Umeå som representant för Härnösands kommun och delta på en massa spännande kulturaktiviteter. Umeå visade ett mycket fint värdskap och jag uppskattade verkligen kombinationen av is, ljus, eld, samisk kultur, lekfullhet och folkfest. Hela Umeå centrum blev en myllrande vinterkulturfestival där det fanns nåt för de flesta att uppleva!

Under helgen som gick, på Internationella kvinnodagen 8 mars, togs ett stort synligt steg i att knyta Härnösand närmare Umeå2014 då vårt eget Kulturhuvudstadskontor invigdes i Härnösands Konsthall / Turistbyrå. Just 8 mars, då Härnösands privilegiedag firades på Rådhuset, då Härnösands fria Kulturförening arrangerade Feministfestivalen på Sambiblioteket, då Sveriges OS-lag i curling – med flera av spelarna hemmahörande eller utbildade i Härnösand – uppvaktades på Stora Torget, då Norrdans nya verk In the Middle of Nowhere hade premiär på Härnösands teater. En helspäckad kulturhelg! – det kunde inte finnas ett mer rätt tillfälle att markera Härnösands delaktighet i Umeå2014.

Från Härnösand jag, kommunstyrelsens ordf Fred Nilsson och kulturchef Göran Sjögren. Från Umeå kulturnämndens ordf Tomas Wenngren och vice ordf i kulturhuvudstadsutskottet Sven-Olof Edvinsson.

Från Härnösand jag, kommunstyrelsens ordf Fred Nilsson och kulturchef Göran Sjögren. Från Umeå kulturnämndens ordf Tomas Wenngren och vice ordf i kulturhuvudstadsutskottet Sven-Olof Edvinsson.

Umeå representerades av Sven-Olov Edvinsson, vice ordförande i kulturutskottet, och Tomas Wennström, kulturnämndens ordförande. En symbolisk förlovningshandling mellan Härnösand och Umeå genomfördes inför en större mängd besökare i Konsthallen. Kändes på alla sätt bra och framåtsyftande! Vi bygger broar och nätverk för en kreativ, långsiktigt hållbar kultur, en kultur för konst, kreativitet, nyfikenhet, skönhet, ifrågasättande, hälsa, möten, lyssnande och gränsöverskridande. En markering att Härnösand är en kultur- och bildningstad av tradition, nu och för framtiden!

Det kommer att rulla på med Umeå2014-aktiviteter under året. I onsdags 12 mars besökte Härnösands kommun Glashuset i Umeå för att visa upp delar av sitt rika kulturutbud. I Höga Kustens evenemangskalender kan man hitta en del av det som händer framöver. Är du kulturskapare eller arrangör och har en idé du vill genomföra har du möjlighet att söka extra stöd genom Kulturvitamin.

Jag är så stolt över att tillhöra en kommunledning som väljer att satsa på ett rikt kulturliv och som ser bra förutsättningar för människors skapande som en del av ett långsiktigt hållbart samhälle och en god lokal utveckling.

Det är ett vallöfte som jag och Miljöpartiet lätt kan utfärda såhär ganska precis 6 månader före valdagen – att fortsätta verka för en kraftfull och livaktig utveckling av det redan starka kulturlivet i Härnösand, i Västernorrland och i regionen!

Rådhusesplanaden i Umeå under invigningshelgen av kulturhuvudstadsåret 2014

Rådhusesplanaden i Umeå under invigningshelgen av kulturhuvudstadsåret 2014

Murberget, en relevant kraft för hela Västernorrland!

(debattartikel publicerad i ST 22/6-12 och i TÅ 26/6-12)

En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kultur tillgodoser människors grundläggande behov att uttrycka sig, skapa och uppleva och bidrar därigenom till både hälsa och upplevelse av meningsfullhet. Kultur stärker besöksnäringens konkurrenskraft och är framgångsfaktor för Västernorrlands attraktivitet. Kulturen är därmed en självklar del i en strategisk samhällsplanering.

Murberget, länsmuseet Västernorrland, inklusive Textilmuseet i Sollefteå, är en viktig resurs i länets kulturliv. Länsmuseet bidrar till att sprida kunskap om länets gemensamma historia och kulturarv, men är också en arena för samtidskonst och nutida kulturuttryck. Länsmuseet har ett stort kulturpedagogiskt uppdrag för alla länets barn och ungdomar – att väcka nyfikenhet och inspirera till att utforska både historia och samtid. Det gamla bryts mot det nya och bidrar till förståelse för omvärlden, känsla av sammanhang och stärkt social hållbarhet.

Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun har som stiftare tagit fram ett regionalt uppdragsdirektiv till länsmuseet utifrån länets nya Kulturplan. Vi vill lyfta fram några av målen för länsmuseet 2012-2014:

Verksamhet för barn och unga ska prioriteras. Kulturarvspedagogiken ska ha en framträdande roll i länsmuseets verksamhet. Möjligheterna för barn och unga att besöka museet, eller få besök av pedagoger, ska öka.

Länsmuseet ska öka sin närvaro i länet. Länsmuseet ska ansvara för samverkan mellan länsmuseet och de kommunala museerna och fungera som stöd och resurs för övrig museiverksamhet på lokal nivå. Samarbete med civilsamhället och andra ska prioriteras. Ökad samverkan med Härnösands kommun kring aktiviteter och arrangemang ska utvecklas. Vi tror att det engagemanget ger Murberget större kraft i sin marknadsföring både i närområdet och vidare ut i hela länet.

Prioritering av kulturmiljöfrågor. Det gäller såväl förhistoriskt kulturarv som det moderna samhällets kulturmiljöer. Friluftsmuseet firar 100 år 2013 och detta ska uppmärksammas, bland annat i samverkan med Härnösands kommun.

Kultur ska vara tillgänglig för alla. Tillgängligheten till byggnader men även till information kan utvecklas. Länsmuseet ska ta fram en handlingsplan för ökad tillgänglighet senast 2013. Portalen Kulturarv Västernorrland ska prioriteras, liksom länsmuseets egen webbplats.

Vi är positiva till att länsmuseet utvecklat sin roll i det regionala uppdraget: Ett nytt aktivitetsrum för barn har skapats, utemiljön för barnfamiljer ska utvecklas och genom att återinföra stöd till bussning av skolbarn kan fler få besöka länsmuseet på plats.

Nästa sommar fyller friluftsmuseet 100 år. Murberget kommer att erbjuda ett jubileumsår som blir något alldeles extra, både i Härnösand och i resten av länet. Murberget ska vara en relevant kraft för hela Västernorrland!

Sverker Ågren (KD)
Ordförande regionala nämnden, Landstinget Västernorrland

Amanda Lind (MP)
Ordförande samhällsnämnden, Härnösands kommun

Debattartikel i ST om klimatåtgärder

Sju punkter för ett bättre klimat

Miljöpartiet de gröna har avslutat 2012 års kongress i Umeå med ett tydligt resultat – den gröna rörelsen växer och är en av de viktigaste aktörerna för att ställa om Sverige! På frågan vad oroar dig mest? svarar hela 81 procent av den svenska befolkningen att det är miljöförstöring och förändringar i jordens klimat som de är mest oroliga för. Det är faktiskt fler än som oroar sig för arbetslöshet och ekonomiska kriser. Detta är en tydlig indikator på att det är dags att agera.

Regeringens inställning till klimatåtgärder och nödvändiga satsningar för miljö och klimat är alldeles för knapphändiga och vänta-och-se-politiken måste få ett slut. Klimatförändringarna sker nu, tågen rullar långsammare och våra bostäder fortsätter att läcka energi. Regeringen svarar med att ha Europas långsammaste utbyggnadstakt av förnybar energi och fortsatta besparingar på tågtrafiken när flygtrafiken får subventioner.

Miljöpartiet menar att här finns det enorma möjligheter. Fram till 2030 ska all el- och värmeproduktion vara förnybar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ingår i denna energiuppgörelse med Miljöpartiet. Även Centerpartiet har uttalat ett mål om 100 procent förnybart som tyvärr hindras av resterande alliansmedlemmar.

Omställningen är ett måste för Sverige men framför allt för världens hållbara utveckling och vårt ansvar mot kommande generationer. Miljöpartiet lanserade på kongressen ett 7-stegsprogram för klimatet som är en viktig del i omställningsarbetet:

Ställ om till 100 procent förnybart. Förnybart som vindkraft och solkraft är de energisektorer som växer allra starkast i världen just nu och fler kärnkraftverk avvecklas än vad som byggs.

Bygg ut hela landets tågtrafik. Framförallt Ostkustbanan är viktig i detta arbete för att inte skapa en flaskhals mellan söder och norr. Norrbotniabanan måste prioriteras och satsningarna måste komma från staten.

Modernisera våra städer med bättre cykel- och kollektivtrafik. Bilens roll är fortfarande viktig, framförallt för de som bor utanför staden. Men alternativen måste vara välfungerande och enkla att välja.

Bygg skolor, bostäder och förorter klimatsmartare. För att klara en energiomställning föreslår Miljöpartiet ett ROT-avdrag som är anpassat för energieffektivisering av skolor och bostäder inom miljonprogrammet.

Låt mer avfall bli biogas för fordon. Lantbrukare och kommuner ska få stöd för att öka tillgången på biogas.

Laga mer miljöriktig och god mat på skolor, sjukhus och äldreboenden. Mer vegetarisk mat i offentlig sektor är viktigt för miljön men även för djurens skull. Maten ska också tillagas på plats i tillagningskök för att få en större kontroll och godare mat.

Se till att klimatsmarta val blir de billigaste och enklaste alternativen för alla. Miljöskadliga subventioner måste få ett stopp.

Med en förändrad politik kan Sverige återigen ta täten internationellt i klimatarbetet och återfå vårt anseende som föregångarland.

Mattias Näsman

Språkrör Miljöpartiet Västernorrland

Amanda Lind

Språkrör Miljöpartiet Västernorrland

 

http://st.nu/opinion/debatt/1.4756960-sju-punkter-for-ett-battre-klimat

Handelsområdet Ankaret

Att namngivningen av Härnösands nya handelsområde – Ankaret – skulle bli en politisk stridsfråga var det nog ingen som trodde. I samhällsnämndens behandling av frågan sökte vi politisk enighet just för att undvika onödig strid i en fråga av denna karaktär. Beslutet att namnge handelsområdet till Ankaret fattades enhälligt, utan reservationer.

Enligt Tidningen Ångermanland har nu gruppledarna för oppositionspartierna i KF lämnat in en skrivelse till samhällsnämnden där man uppmanar oss att ompröva vårt beslut. Jag har full respekt för att man kan tycka olika i just namnfrågor. Personlig smak, vana, perspektiv och associationer påverkar. Det finns sällan ett rätt och ett fel. Dock menar jag att nämndens beslut var både välavvägt och motiverat. Jag och Magnus Oskarsson, 1:a vice ordförande i nämnden, har skrivit en debattartikel där vi förtydligar nämndens grunder till namnvalet. Viktigt att poängtera är att vi inte har bytt namn på själva stadsdelen Bondsjöstaden/”Bondsjöstan”. Vi har namngett ett handelsområde som kan omfatta såväl delar av stadsdelen Bondsjöstaden som stadsdelen Änget och som kan anpassa sig till utvecklingen av handeln i området.

Jag ska naturligtvis ta del av skrivelsen men ser i detta läge ingen anledning att ompröva nämndens beslut. Min önskan är att vi istället kan lägga vår politiska kraft på viktiga framtidsfrågor och Härnösands utveckling – sådana frågor finns det gott om inom samhällsnämndens ansvarsområden.