Miljöpartiet i Härnösands kommunlista spikad!

Toppkandidater MP HärnösandNu är Miljöpartiet i Härnösands kommunlista spikad! Ett fantastiskt gäng med olika kompetenser och erfarenheter. Somliga som har varit med länge i partiet, andra som har kommit med de senaste åren. Samtliga av oss i nuvarande fullmäktigegrupp som kandiderade till omval fick förtroende att fortsätta. Det känns stort, och riktigt, riktigt roligt!

Vår lista utmärker sig på flera sätt jämfört med vad som brukar vara gällande i andra partier i ett kommunval. Listan har en total snittålder på 44 år, vilket är ungt i politiska sammanhang. Utmärkande är också att så pass många av oss mest aktiva befinner sig mitt i livet, med barn och/eller karriär. 5 av de 8 toppkandidaterna är under 40 år och 6 av de 8 är kvinnor. Just gruppen kvinnor i 30-40-årsåldern har vi särskilt gott om i Miljöpartiet i Härnösand. En grupp som andra partier brukar ha svårt att rekrytera till politiska uppdrag.

Redan förra valet frångick vi principen om könsvarvade listor. Kvotering är som bekant inget självändamål, utan ett medel för att lyfta underrepresenterade grupper som har svårt att komma fram på grund av strukturella hinder. Vi har inte de problemen i Miljöpartiet i Härnösand. En tredjedel av kandidaterna på listan är dessutom utlandsfödda. I framtagandet av vår lista har vi eftersträvat en bred representation av olika erfarenheter – en mångfald. Jag tycker att vi på många sätt har lyckats väldigt väl.

Det märks att den stora valrörelsen håller på att rulla igång. Listor fastställs, utspelen kommer oftare, debattinläggen blir allt skarpare. Samtidigt som jag egentligen ser valrörelsen som en process som aldrig upphör. En ständigt pågående dialog. Inom partiet, mellan partier, med invånarna i Härnösand. Om förtroende, prioriteringar, ideologi, idéer och handling. Det blir bara lite mer intensivt vart fjärde år. 🙂

Jag kommer självklart, tillsammans med alla kloka partikamrater, att göra mitt yttersta för att Miljöpartiet ska få fortsatt förtroende att ingå i Härnösands kommunledning, där vi vill ta ytterligare steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun!

Här är de 10 första namnen på listan:

1. Amanda Lind, 33, leg psykolog

2. Tomas Frejarö, 39, biträdande kommunalråd

3. Hibo Abdullahi, 36, integrationspedagog

4. Karin Frejarö, 35, banktjänsteman och ställföreträdande VD

5. Ninni Smedberg, 55, diakon och direktor på Vårsta Diakonigård

6. Knapp Britta Eriksson, 30, teckenspråkstolk

7. Chirin Ali Salmanian, 45, hälsovetare

8. Per Sander, 47, jägmästare

9. Anneli Andersson, 33, miljöekonom

10. Joakim Byström, 45, solenergiföretagare

Annonser

Om matavfallsinsamling, taxor och avgifter

Snart kommer förutsättningarna för oss härnösandsbor att bidra till ett hållbart kretsloppssamhälle att bli ännu bättre! Senast 2016 ska det nya systemet med obligatorisk matavfallsinsamling vara infört i hela kommunen. Inom ett par veckor ska som ett första steg samtliga av Härnösands villor och fritidshus ha valt mellan flerfackskärl eller brun/grön tunna. Som kommun tar vi därmed stora steg mot att uppfylla det nationella målet om återvinning av matavfall, vilket känns jätteroligt. Vi i Miljöpartiet har under många år verkat för matavfallsinsamling och är positiva till utvecklingen!

.flerfackskärl bruntgrönt

I en omfattande förändring som detta är det oundvikligt att det uppkommer frågor och synpunkter, både på det praktiska och på det ekonomiska. Renhållningstaxan är justerad fr o m 2014 för att bland annat hantera de ökade kostnader som uppstår med det nya systemet. HEMAB har på sin hemsida lagt ut en översiktlig sammanställning av konsekvenserna av den nya taxan.

Det kan vara förvirrande för kunden vilka taxor och avgifter som hanteras av HEMAB och vilka som hanteras av Härnösands kommun. Ett försök till sammanfattning:

Grundavgift och hämtningsavgift hanteras och debiteras av HEMAB. Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen, både permanentboende och fritidshus. Den är kopplad till boendeform och ska täcka grundkostnaden för all avfallshantering i Härnösand – kretsloppsparken, Älands återvinningsanläggning, övriga återvinningsstationer, information, administration etc. till grundavgiften. Hämtningsavgift tillkommer till grundavgiften och varierar beroende på storlek på sopkärl, hämtningsintervall och typ av bostad/verksamhet. Har du uppehåll i sophämtningen debiteras endast grundavgift.

Ansökan om dispenser, t ex för uppehåll i sophämtningen, delat kärl och kompostering är rena myndighetsutövningsfrågor och hanteras av Härnösands kommun, samhällsförvaltningen. Nivån på ansökningsavgifterna är baserad på uppskattad handläggningstid och självkostnadsprincipen, enligt SKL:s rekommendationer. Med det menas att vi i så hög utsträckning som möjligt vill att de totala handläggningskostnaderna finansieras av avgifter från de som nyttjar tjänsterna, istället för av skatteintäkter.

Men det är såklart alltid en fråga om balans. De avgifter vi tar ut ska inte upplevas oskäliga eller ologiska. Jag har under året fått många frågor om varför det kostar lika mycket att ansöka om ett års uppehåll från sophämtningen för fritidshus som att betala för ett års hämtningsavgift. Att den ena avgiften hanteras av Härnösands kommun och den andra av HEMAB, gör ingen skillnad för den enskilde. Det upplevs bara ologiskt.

Samhällsnämnden har funderat ordenligt på det här och tagit fram förslag på sänkning av tre ansökningsavgifter som är kopplade till renhållningen:

– Uppehåll i sophämtningen: 800 kr till 400 kr (kan sökas för 1-2 säsonger i taget)

– Delat kärl: 1600 kr till 400 kr (gäller tills vidare)

– Kompostering: 800 kr till 400 kr (gäller tills vidare)

Kommunfullmäktige godkände den sänkta avgiften för uppehåll i sophämtningen i december, de två övriga kommer att hanteras på februarisammanträdet, som jag hoppas beslutar enligt samhällsnämndens förslag. Med detta vill vi att våra avgifter ska upplevas mer rimliga och uppmuntra avfallssnåla beteenden. Fortfarande är avgiften baserad på handläggningstiden, men vi tror oss kunna klara det,  bl a genom ett nytt ärendehanteringssystem. Nu när många ser över sina sophanteringssystem hoppas jag att förändringarna kommer att uppskattas!

Det är häftigt med allt som händer på återvinningsområdet i Härnösand. Som systemlösning kommer den hushållsnära avfallsinsamlingen med separering av matavfall  att ge märkbar effekt. Den nya Kretsloppsparken med återbruk har blivit en succé och Energiparken en självklar besökspunkt för intresserade från andra delar av Sverige och världen. Och nyligen beviljades HEMAB 13 Mkr i investeringsstöd av Energimyndigheten för utveckling av en småskalig biogasanläggning som öppnar för närproducerade alternativa drivmedel med det insamlade matavfallet som grund.

Målet om 100 % kretslopp känns plötsligt inte så långt borta!

untitledmatavfall

Briggen Tre Kronor på besök i Härnösand

Tre Kronor af StockholmHärnösand har i ett par dagar haft äran att gästas av Briggen Tre Kronor och initiativet Hållbara Hav. De arbetar i nära samarbete med med forskare, politiker, näringsliv och miljöorganisationer för att få till stånd en hållbar utveckling för Östersjön. Med sig hade de miljöutställningen ”Östersjön – vem bryr sig?”, som visades för över 200 härnösandsungdomar! I utställningen, som var öppen för allmänheten, presenterades även delar av kommunens strategiska hållbarhetsarbete.

Under onsdag eftermiddag bjöd kommunen in till ett miljöseminarium på Tre Kronor. Inför en fullsatt kabyss presenterade medarbetare från samhällsförvaltningen, Härnösandshus och HEMAB 7 steg mot ett hållbart Härnösand. Det blev ett riktigt roligt och inspirerande samtal med engagerade deltagare om vilka fler steg vi tillsammans måste ta för att skapa en uthållig kommun. Lämnade mötet med en stolt känsla över alla duktiga medarbetare inom kommunkoncernen som driver miljöarbetet framåt, och över att hållbarhetsfrågorna känns fast förankrade på den politiska scenen i Härnösand!

Framtidens energi och gårdagens avfall

En fin sammanfattning av seminariet kan läsas på HEMAB-bloggen!

TV4 har sänt ett fint inslag om Tre Kronors besök i Härnösand.

MP:s skuggbudget

Innehållet i MP:s skuggbudget presenterades idag. Huvudbudskapet är att istället för ett 5:e jobbskatteavdrag satsa på reella jobbskapande åtgärder och klimatsatsningar. Tack för det! Jag är dödligt less på mantran om jobbskatteavdragets förtjänster. Räcker inte klyftorna mellan de som har och inte har jobb nu? I alla fall innan vettiga utvärderingar på hur många nya jobb just jobbskatteavdraget skapat och indikationer på att barnfattigdomen minskat presenterats.

Ett varmt och kreativt samhälle kan inte skapas om rädslan att hamna utanför blir för stark. Det måste finnas möjligheter och utrymme att prova sina vingar, våga omprioritera sina livsval. Genom MP:s förslag på att återinföra friåret samt genomföra lättnader för småföretag stimuleras risktagande och kreativa beslut för den enskilde. Företagarnas vd Christina Linderholm uttrycker sig positiv till satsningarna gentemot småföretagare och det är roligt att MP nu på allvar ses som ett småföretagarvänligt parti.

Även förslagen på sänkt moms inom delar av tjänstesektorn stimulerar hållbar konsumtion och arbetstillfällen. En nödvändig höjning av koldioxidskatten aviseras och jag är stolt över att tillhöra ett parti som vågar ta ansvar för klimatomställningen. Ett annat förslag jag verkligen gillar är att ROT-avdraget enbart ska kunna användas till klimatåtgärder. Inte till random köksrenovering.

Det finns säkert mycket mer  som skulle kunna rymmas i en grön skuggbudget, men det är ett steg i rätt riktning för en självständig grön politik i denna spännande mellanvalsperiod.

Grön stadsplanering i Stockholm

Miljöpartiets gruppledare i Stockholm, Emilia Hagberg, skriver i en debattartikel i SvD om hur de Gröna resonerar om Slussen och de tänkta planerna för ombyggnationen. Jag tyckte det var ett välskrivet inlägg med gröna friska tankar på en annars ganska grå del av Stockholm. Jag vet egentligen ganska lite om Slussenprojektet i sak, men andan var mycket inspirerande.

Anti-kärnkraftsmanifestation i Härnösand – 25 år efter Tjernobyl

Människor samlades på Stora Torget för att uppmärksamma 25-årsdagen av Tjernobylolyckan

Performance med eld, radioktiva tunnor och didjeridoo

Eva Goës (MP) m fl höll tal

Det har skrivits om manifestationen här och här. TV4 var där och det blev ett kort men fint inslag. Här finns ett youtube-klipp.

Dagens kommunfullmäktigesammanträde

Ungefär en eftermiddag/månad sammanträder Härnösands Kommunfullmäktige, det högsta beslutande organet och den enda politiska församling där ledamöterna är direktvalda. Det känns naturligtvis ärofyllt att få representera Miljöpartiets väljare i detta forum och få chansen att föra fram grön politik i en kommunal form. Är man ordförande i en nämnd är det extra speciellt, då man även har att svara för nämndens ansvarsområden. Frågor och interpellationer kan ställas till ordförande i nämnder och styrelser, bl a för att väcka debatt runt särskilda frågor, få sakupplysningar eller helt enkelt för att bevaka att nämnderna utför det jobb de ska.

Jag har hittills fått besvara två interpellationer och en fråga och fler lär det bli. På interpellationer ska skriftliga svar lämnas och jag ska se om det går att länka dessa hit till bloggen. Idag handlade det om infrastrukturfrågor samt cesiummätning (25-årsdagen efter Tjernobylkatastrofen till ära).

Här kommer några bilder: mina två partikollegor i KF samt min utsikt från bänken i form av KF:s presidium!

Hibo Abdullahi (MP)

Tomas Q Nilsson (MP)

KF:s presidium med Göran Norlander (S) i mitten