Bättre snöröjning av gång- och cykelvägar i Härnösand

I ett nyinlämnat medborgarförslag föreslås att cykelbanorna i kommunen ska plogas före bilvägarna. Förslagsställaren hänvisar till Härnösands ambitioner som hållbar stad och att det hållbara resandet bör prioriteras och underlättas.

Jag kan bara instämma i medborgarförslagets motiveringar. Att som gående eller cyklist tvingas ut i bilvägen är både trafikfarligt och opraktiskt och riskerar att leda till onödigt bilanvändande. Dessutom är det en rättvise- och tillgänglighetsfråga för äldre, småbarnsföräldar, rörelsehindrade och personer utan bil att enkelt kunna röra sig utomhus även om vintern.

Till vintercyklisters och fotgängares glädje kan jag informera om att kraven på snöröjningen faktiskt har skärpts något denna vinter i och med att den nya entreprenadperioden infallit. Under förra perioden snöröjdes bussgator, huvudgator, skolvägar och därefter anslutande GC (gång- och cykel) – stråk vid 7 cm snödjup och övriga gator, GC-stråk, gångbanor vid 10 cm. Nu ska ett antal prioriterade gång- och cykelstråk vara snöröjda redan kl 7 på morgonen och vid 5 cm snödjup, innan huvudleder och bussgator snöröjs. Det är en kvalitetsförbättring som jag hoppas kommer att märkas under denna och kommande vintersäsonger. Det är också en markering för en förändring av synsättet att inte alltid bilarnas framkomlighet går först, och att – precis som författaren av medborgarförslaget önskar – underlätta för  hållbara transportmedel.

Det här är såklart inget nytt och många kommuner har ännu vassare snödjupsgränser för prioriterade GC-stråk, t ex Umeå (4 cm) och Östersund (3 cm). Och visst vore det önskvärt att kunna satsa och förbättra snöröjningen ännu mer, för alla trafikslag. Men det ska då ställas mot andra prioriterade områden i kommunen och det är ingen lätt ekvation att få ihop. När vintrarna blir mer oförutsägbara sett till snömängd och temperatur är jag glad över att vi har ett avtal med vår entreprenör som åtminstone gör situationen ekonomiskt förutsägbar.

Jag är nu även tacksam för att det snöar och att en riktig vinter äntligen är på väg. Morgonskottning och snöröjningvånda till trots.

Annonser