Om matavfallsinsamling, taxor och avgifter

Snart kommer förutsättningarna för oss härnösandsbor att bidra till ett hållbart kretsloppssamhälle att bli ännu bättre! Senast 2016 ska det nya systemet med obligatorisk matavfallsinsamling vara infört i hela kommunen. Inom ett par veckor ska som ett första steg samtliga av Härnösands villor och fritidshus ha valt mellan flerfackskärl eller brun/grön tunna. Som kommun tar vi därmed stora steg mot att uppfylla det nationella målet om återvinning av matavfall, vilket känns jätteroligt. Vi i Miljöpartiet har under många år verkat för matavfallsinsamling och är positiva till utvecklingen!

.flerfackskärl bruntgrönt

I en omfattande förändring som detta är det oundvikligt att det uppkommer frågor och synpunkter, både på det praktiska och på det ekonomiska. Renhållningstaxan är justerad fr o m 2014 för att bland annat hantera de ökade kostnader som uppstår med det nya systemet. HEMAB har på sin hemsida lagt ut en översiktlig sammanställning av konsekvenserna av den nya taxan.

Det kan vara förvirrande för kunden vilka taxor och avgifter som hanteras av HEMAB och vilka som hanteras av Härnösands kommun. Ett försök till sammanfattning:

Grundavgift och hämtningsavgift hanteras och debiteras av HEMAB. Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen, både permanentboende och fritidshus. Den är kopplad till boendeform och ska täcka grundkostnaden för all avfallshantering i Härnösand – kretsloppsparken, Älands återvinningsanläggning, övriga återvinningsstationer, information, administration etc. till grundavgiften. Hämtningsavgift tillkommer till grundavgiften och varierar beroende på storlek på sopkärl, hämtningsintervall och typ av bostad/verksamhet. Har du uppehåll i sophämtningen debiteras endast grundavgift.

Ansökan om dispenser, t ex för uppehåll i sophämtningen, delat kärl och kompostering är rena myndighetsutövningsfrågor och hanteras av Härnösands kommun, samhällsförvaltningen. Nivån på ansökningsavgifterna är baserad på uppskattad handläggningstid och självkostnadsprincipen, enligt SKL:s rekommendationer. Med det menas att vi i så hög utsträckning som möjligt vill att de totala handläggningskostnaderna finansieras av avgifter från de som nyttjar tjänsterna, istället för av skatteintäkter.

Men det är såklart alltid en fråga om balans. De avgifter vi tar ut ska inte upplevas oskäliga eller ologiska. Jag har under året fått många frågor om varför det kostar lika mycket att ansöka om ett års uppehåll från sophämtningen för fritidshus som att betala för ett års hämtningsavgift. Att den ena avgiften hanteras av Härnösands kommun och den andra av HEMAB, gör ingen skillnad för den enskilde. Det upplevs bara ologiskt.

Samhällsnämnden har funderat ordenligt på det här och tagit fram förslag på sänkning av tre ansökningsavgifter som är kopplade till renhållningen:

– Uppehåll i sophämtningen: 800 kr till 400 kr (kan sökas för 1-2 säsonger i taget)

– Delat kärl: 1600 kr till 400 kr (gäller tills vidare)

– Kompostering: 800 kr till 400 kr (gäller tills vidare)

Kommunfullmäktige godkände den sänkta avgiften för uppehåll i sophämtningen i december, de två övriga kommer att hanteras på februarisammanträdet, som jag hoppas beslutar enligt samhällsnämndens förslag. Med detta vill vi att våra avgifter ska upplevas mer rimliga och uppmuntra avfallssnåla beteenden. Fortfarande är avgiften baserad på handläggningstiden, men vi tror oss kunna klara det,  bl a genom ett nytt ärendehanteringssystem. Nu när många ser över sina sophanteringssystem hoppas jag att förändringarna kommer att uppskattas!

Det är häftigt med allt som händer på återvinningsområdet i Härnösand. Som systemlösning kommer den hushållsnära avfallsinsamlingen med separering av matavfall  att ge märkbar effekt. Den nya Kretsloppsparken med återbruk har blivit en succé och Energiparken en självklar besökspunkt för intresserade från andra delar av Sverige och världen. Och nyligen beviljades HEMAB 13 Mkr i investeringsstöd av Energimyndigheten för utveckling av en småskalig biogasanläggning som öppnar för närproducerade alternativa drivmedel med det insamlade matavfallet som grund.

Målet om 100 % kretslopp känns plötsligt inte så långt borta!

untitledmatavfall

Annonser

Briggen Tre Kronor på besök i Härnösand

Tre Kronor af StockholmHärnösand har i ett par dagar haft äran att gästas av Briggen Tre Kronor och initiativet Hållbara Hav. De arbetar i nära samarbete med med forskare, politiker, näringsliv och miljöorganisationer för att få till stånd en hållbar utveckling för Östersjön. Med sig hade de miljöutställningen ”Östersjön – vem bryr sig?”, som visades för över 200 härnösandsungdomar! I utställningen, som var öppen för allmänheten, presenterades även delar av kommunens strategiska hållbarhetsarbete.

Under onsdag eftermiddag bjöd kommunen in till ett miljöseminarium på Tre Kronor. Inför en fullsatt kabyss presenterade medarbetare från samhällsförvaltningen, Härnösandshus och HEMAB 7 steg mot ett hållbart Härnösand. Det blev ett riktigt roligt och inspirerande samtal med engagerade deltagare om vilka fler steg vi tillsammans måste ta för att skapa en uthållig kommun. Lämnade mötet med en stolt känsla över alla duktiga medarbetare inom kommunkoncernen som driver miljöarbetet framåt, och över att hållbarhetsfrågorna känns fast förankrade på den politiska scenen i Härnösand!

Framtidens energi och gårdagens avfall

En fin sammanfattning av seminariet kan läsas på HEMAB-bloggen!

TV4 har sänt ett fint inslag om Tre Kronors besök i Härnösand.

Trevligt besök på HEMAB:s energipark!

Fredagens nämndsammanträde genomlöpte som vanligt i konstruktiv anda där alla bidrog med sin kompetens och vilja att utveckla Härnösand. Exempelvis beslutade nämnden att genomföra en aktiv medborgardialog under vindkraftsplanens samrådsprocess. Det ser jag fram emot. Syftet med ett brett samråd är att hämta in så mycket synpunkter som möjligt så att nämnden – och därefter KS och KF – kan fatta väl avvägda beslut i denna viktiga framtidsfråga!

Ett synnerligen trevligt inslag på nämndsammanträdet var studiebesöket på HEMAB:s / Härnösands nya energipark. Uppslutningen från förvaltningen var bred och vi fick ett trevligt och kunnigt bemötande av HEMAB:S VD Ingemar Forzelius med personal. Eftersom berörningspunkterna mellan samhällsnämnden och HEMAB är många är jag glad för att vi träffas regelbundet på olika sätt och utbyter kunskap om varandras verksamheter. Några bilder från dagen:

Snygga solceller som följer solens förflyttning under dagen!

Härnösands Energipark - först i Europa!

Politiker och tjänstemän från samhällsförvaltningen får information om hur solcellerna fungerar av affärsområdeschef Marcus Tärnvik.

Spännande som alltid…

Kom precis hem efter gruppmötet med S och V inför fredagens samhällsnämnd. Som vanligt är det många spännande ärenden på dagordningen, väl värda att diskutera. Till exempel: antagande av samrådsversionen till kommunens vindkraftsplan samt en uppdatering av investeringsbudgeten där vi bl a ger förutsättningar för ett funktionellt och energieffektivt resecentrum… Jag är stolt och hedrad över att få vara med och ta ansvar i dessa för Härnösands utveckling så viktiga frågor.

Dessutom kommer nämnden att göra ett studiebesök på Hemabs nya energipark. Jag deltog på invigningen i våras och kan konstatera att anläggningen är väl värd ett besök. Det är viktigt att sprida information och samla kunskap om småskalig elproduktion och det känns helt rätt att Härnösands energibolag tar detta uppdrag på allvar!

Hemabs nya energipark

Om kärnkraft och behovet av en ny svensk energivision

Vindkraft i Härnösand

Jag läste en klok debattartikel i Svd av Gustav Fridolin och Bertil Torekoll angående kärnkraftskatastrofen i Japan och behovet av en ny svensk vision för en hållbar infrastruktur. Klockrent! Jag har under veckorna efter Fukushimahaveriet haft spridda och känsloladdade tankar om detta. Blir glad när det formuleras så snyggt som ovanstående skribenter gjort. Till exempel bör Vattenfall investera i hållbara energikällor och avstå kol- och kärnkraftssatsningar i Tyskland. Man kan med fördel inspireras av Hemab – Härnösands kommunägda energibolag – som strategiskt investerar i ny vindkraft med målet en långsiktigt hållbar ekonomi och miljö. Det gör mig som härnösandsbo extra glad och stolt.