Om matavfallsinsamling, taxor och avgifter

Snart kommer förutsättningarna för oss härnösandsbor att bidra till ett hållbart kretsloppssamhälle att bli ännu bättre! Senast 2016 ska det nya systemet med obligatorisk matavfallsinsamling vara infört i hela kommunen. Inom ett par veckor ska som ett första steg samtliga av Härnösands villor och fritidshus ha valt mellan flerfackskärl eller brun/grön tunna. Som kommun tar vi därmed stora steg mot att uppfylla det nationella målet om återvinning av matavfall, vilket känns jätteroligt. Vi i Miljöpartiet har under många år verkat för matavfallsinsamling och är positiva till utvecklingen!

.flerfackskärl bruntgrönt

I en omfattande förändring som detta är det oundvikligt att det uppkommer frågor och synpunkter, både på det praktiska och på det ekonomiska. Renhållningstaxan är justerad fr o m 2014 för att bland annat hantera de ökade kostnader som uppstår med det nya systemet. HEMAB har på sin hemsida lagt ut en översiktlig sammanställning av konsekvenserna av den nya taxan.

Det kan vara förvirrande för kunden vilka taxor och avgifter som hanteras av HEMAB och vilka som hanteras av Härnösands kommun. Ett försök till sammanfattning:

Grundavgift och hämtningsavgift hanteras och debiteras av HEMAB. Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen, både permanentboende och fritidshus. Den är kopplad till boendeform och ska täcka grundkostnaden för all avfallshantering i Härnösand – kretsloppsparken, Älands återvinningsanläggning, övriga återvinningsstationer, information, administration etc. till grundavgiften. Hämtningsavgift tillkommer till grundavgiften och varierar beroende på storlek på sopkärl, hämtningsintervall och typ av bostad/verksamhet. Har du uppehåll i sophämtningen debiteras endast grundavgift.

Ansökan om dispenser, t ex för uppehåll i sophämtningen, delat kärl och kompostering är rena myndighetsutövningsfrågor och hanteras av Härnösands kommun, samhällsförvaltningen. Nivån på ansökningsavgifterna är baserad på uppskattad handläggningstid och självkostnadsprincipen, enligt SKL:s rekommendationer. Med det menas att vi i så hög utsträckning som möjligt vill att de totala handläggningskostnaderna finansieras av avgifter från de som nyttjar tjänsterna, istället för av skatteintäkter.

Men det är såklart alltid en fråga om balans. De avgifter vi tar ut ska inte upplevas oskäliga eller ologiska. Jag har under året fått många frågor om varför det kostar lika mycket att ansöka om ett års uppehåll från sophämtningen för fritidshus som att betala för ett års hämtningsavgift. Att den ena avgiften hanteras av Härnösands kommun och den andra av HEMAB, gör ingen skillnad för den enskilde. Det upplevs bara ologiskt.

Samhällsnämnden har funderat ordenligt på det här och tagit fram förslag på sänkning av tre ansökningsavgifter som är kopplade till renhållningen:

– Uppehåll i sophämtningen: 800 kr till 400 kr (kan sökas för 1-2 säsonger i taget)

– Delat kärl: 1600 kr till 400 kr (gäller tills vidare)

– Kompostering: 800 kr till 400 kr (gäller tills vidare)

Kommunfullmäktige godkände den sänkta avgiften för uppehåll i sophämtningen i december, de två övriga kommer att hanteras på februarisammanträdet, som jag hoppas beslutar enligt samhällsnämndens förslag. Med detta vill vi att våra avgifter ska upplevas mer rimliga och uppmuntra avfallssnåla beteenden. Fortfarande är avgiften baserad på handläggningstiden, men vi tror oss kunna klara det,  bl a genom ett nytt ärendehanteringssystem. Nu när många ser över sina sophanteringssystem hoppas jag att förändringarna kommer att uppskattas!

Det är häftigt med allt som händer på återvinningsområdet i Härnösand. Som systemlösning kommer den hushållsnära avfallsinsamlingen med separering av matavfall  att ge märkbar effekt. Den nya Kretsloppsparken med återbruk har blivit en succé och Energiparken en självklar besökspunkt för intresserade från andra delar av Sverige och världen. Och nyligen beviljades HEMAB 13 Mkr i investeringsstöd av Energimyndigheten för utveckling av en småskalig biogasanläggning som öppnar för närproducerade alternativa drivmedel med det insamlade matavfallet som grund.

Målet om 100 % kretslopp känns plötsligt inte så långt borta!

untitledmatavfall

Annonser

Trevligt besök på HEMAB:s energipark!

Fredagens nämndsammanträde genomlöpte som vanligt i konstruktiv anda där alla bidrog med sin kompetens och vilja att utveckla Härnösand. Exempelvis beslutade nämnden att genomföra en aktiv medborgardialog under vindkraftsplanens samrådsprocess. Det ser jag fram emot. Syftet med ett brett samråd är att hämta in så mycket synpunkter som möjligt så att nämnden – och därefter KS och KF – kan fatta väl avvägda beslut i denna viktiga framtidsfråga!

Ett synnerligen trevligt inslag på nämndsammanträdet var studiebesöket på HEMAB:s / Härnösands nya energipark. Uppslutningen från förvaltningen var bred och vi fick ett trevligt och kunnigt bemötande av HEMAB:S VD Ingemar Forzelius med personal. Eftersom berörningspunkterna mellan samhällsnämnden och HEMAB är många är jag glad för att vi träffas regelbundet på olika sätt och utbyter kunskap om varandras verksamheter. Några bilder från dagen:

Snygga solceller som följer solens förflyttning under dagen!

Härnösands Energipark - först i Europa!

Politiker och tjänstemän från samhällsförvaltningen får information om hur solcellerna fungerar av affärsområdeschef Marcus Tärnvik.

Spännande som alltid…

Kom precis hem efter gruppmötet med S och V inför fredagens samhällsnämnd. Som vanligt är det många spännande ärenden på dagordningen, väl värda att diskutera. Till exempel: antagande av samrådsversionen till kommunens vindkraftsplan samt en uppdatering av investeringsbudgeten där vi bl a ger förutsättningar för ett funktionellt och energieffektivt resecentrum… Jag är stolt och hedrad över att få vara med och ta ansvar i dessa för Härnösands utveckling så viktiga frågor.

Dessutom kommer nämnden att göra ett studiebesök på Hemabs nya energipark. Jag deltog på invigningen i våras och kan konstatera att anläggningen är väl värd ett besök. Det är viktigt att sprida information och samla kunskap om småskalig elproduktion och det känns helt rätt att Härnösands energibolag tar detta uppdrag på allvar!

Hemabs nya energipark

www.nypbl.se

Idag: orienteringskurs för Härnösandspolitiker i nya Plan- och Bygglagen – se http://www.nypbl.se

Den innebär en hel del förändringar, särskilt vad gäller bygglov och tillsyn under byggtiden. Intentionen från lagstiftaren är bl a att kvaliteten på byggandet i Sverige ska förbättras och att lovgivningsprocessen blir snabbare, tydligare och mer rättssäker. Bara kravet på certifierade kontrollansvariga innebär att minst 10 000 personer i Sverige måste uppgradera sin CV före utgången av 2012.

Jag tror att den nya plan- och bygglagen kan fylla sitt syfte när kommunerna fått bekanta sig med det nya arbetssättet och antagit riktlinjer för hur man i praktiken ska tillämpa lagen. Exempelvis är det inte alla bygglovspliktiga åtgärder som kräver att du måste anlita en oberoende kontrollansvarig eller att kommunen gör tillsyn på byggplatsen. Det är ny kunskap för både medborgare, politiker och tjänstemän som ska falla på plats. Lagen träder i kraft 2 maj och delvis famlas det i mörkret för att hitta rätt.

Helt klart är att den nya lagen blir ett merarbete för landets byggnämnder. Med höjda taxor som följd (på något sätt ska alla nya arbetsuppgifter finansieras). Blir det då bättre och enklare med nya PBL, eller blir allt mest tillkrånglat och byråkratiserat? Både och, beroende på, plus och minus. Tror jag. Och många fler med mig.

Jag går inte så långt som en annan kursdeltagare som, uppenbart tyngd av den svenska byråkratins outsinliga flodar av nya arbetsuppgifter för våra tjänstemän, utbrast: ”Skjut regeringen!”

Tack för förtroendet!

Miljöpartiet i Härnösand utsåg vid medlemsmöte tisdag 26/10 mig till partiets kandidat som ordförande i samhällsnämnden. Det är ett fantastiskt förtroende som jag kommer att göra mitt bästa att förvalta!

Jag är glad, omtumlad och full av inspiration inför det nya uppdraget som börjar januari 2011. Nu väntar ett par månader av förberedelser, både mentala och praktiska.

Varmt välkommen att följa resan på bloggen!

Läs även TÅ:s artikel om det hela.